Nad stadionem

Nad stadionem

10. 10. 2015

Stav prostoru nad stadionem na podzim roku 2015.